sat: 10:00 - 21:00; next sunday (19.09): non-trading day pl

Soczewkomat

So­­cze­w­ko­­mat za­­wie­­ra nie­­mal 350 ró­ż­nych pro­­du­k­tów – so­­cze­w­ki kontaktowe naj­ba­r­dziej zna­­nych i renomowanych ma­­rek (takich jak Acuvue, Air Optix, Biofinity, FitView, AquaView) pły­­ny iak­ce­­so­­ria. Za­­kup od­by­­wa się nawy­­go­d­nym, 43-ca­­lo­­wym do­­ty­­ko­­wym ekra­­nie. Pła­t­no­­­ści do­­ko­­nać mo­ż­na zapo­­mo­­cą do­­wo­l­nej ka­r­ty pła­t­ni­­czej. Ty­l­ko So­­cze­w­ko­­mat umo­ż­li­­wia za­­kup soczewek ko­n­ta­k­to­­wych ipły­­nów 24 go­­dzi­­ny nado­­bę bezko­n­ta­k­tu zesprze­­da­w­cą ije­d­no­­cze­­sną, na­­ty­ch­mia­­sto­­wą re­­a­li­­za­­cją za­­mó­­wie­­nia.

  • mon - sun: 08:00 - 22:00
  • Health and Beauty

Soczewkomat

So­­cze­w­ko­­mat za­­wie­­ra nie­­mal 350 ró­ż­nych pro­­du­k­tów – so­­cze­w­ki kontaktowe naj­ba­r­dziej zna­­nych i renomowanych ma­­rek (takich jak Acuvue, Air Optix, Biofinity, FitView, AquaView) pły­­ny iak­ce­­so­­ria. Za­­kup od­by­­wa się nawy­­go­d­nym, 43-ca­­lo­­wym do­­ty­­ko­­wym ekra­­nie. Pła­t­no­­­ści do­­ko­­nać mo­ż­na zapo­­mo­­cą do­­wo­l­nej ka­r­ty pła­t­ni­­czej. Ty­l­ko So­­cze­w­ko­­mat umo­ż­li­­wia za­­kup soczewek ko­n­ta­k­to­­wych ipły­­nów 24 go­­dzi­­ny nado­­bę bezko­n­ta­k­tu zesprze­­da­w­cą ije­d­no­­cze­­sną, na­­ty­ch­mia­­sto­­wą re­­a­li­­za­­cją za­­mó­­wie­­nia.

Tenant location

Floor

Map info

cash machine
baby care room
escalator
toilet for disabled
toilet
lift
WiFi
kidsplay

Gallery