sun: 10:00 - 20:00; next sunday (06.12): non-trading day pl

Kino otwarte!