pt: 10:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (24.10): niehandlowa en

Regulamin konkursu „Dzień Matki”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na profilu Atrium Reduta na portalu Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Social Room sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-171), przy ul. Wojska Polskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649681, NIP: 9532690961, REGON: 365952249 (dalej „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Atrium Reduta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000712363, posiadającą NIP: 5252639282, REGON: 363203839.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 19.05.2021 r. od godz. 11:00 do dnia 23.05.2021 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem postów (dalej: „Post konkursowy”) na profilu Atrium Reduta w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook”), który to profil dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/AtriumReduta (dalej: „Profil”).
 5. W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Facebook: (a) Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem profilu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook, (b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 6. Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestników, którzy pod postem konkursowym w Serwisie Facebook odpowiedzą na pytanie: „Twoja mama została wybrana najlepszą mamą na świecie. Masz wygłosić krótkie przemówienie. Co mówisz?.”, prawidłowo wykonując zadanie konkursowe, opisane w §2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.
 7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażonej na piśmie, zarejestrowane tj. posiadające aktywny oraz publiczny profil w Serwisie Facebook zwany dalej „Profilem na Facebooku”, zgodnie z regulaminem Facebook oraz mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
 3. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż tekst zamieszczony przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego narusza prawa osób trzecich lub też tekst ten narusza postanowienia ust. 8 poniżej.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy umieścić komentarz pod postem konkursowym w Serwisie Facebook. Zadanie konkursowe brzmi następująco: Twoja mama została wybrana najlepszą mamą na świecie. Masz wygłosić krótkie przemówienie. Co mówisz? Komentarz powinien zostać umieszczony w formie tekstu.
 5. W czasie trwania Konkursu, określonym w§1 ust.4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać pojedyncze Zgłoszenie Konkursowe (w postaci komentarza umieszczonego pod postem konkursowym). Zakazane jest jednak korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, wszelkie zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe znajdującego się na profilach poszczególnych uczestników Konkursu na Facebooku.
 7. Uczestnik z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

b) wprowadzenie do obrotu;

c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

 1. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 2. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.
 4. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

 

 

§3 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w konkursie są 3 bukiety kwiatów, każdy o wartości 200 zł.
 2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 3. Nagrodę otrzymają uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową wybraną przez Organizatora („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wybrane przez Organizatora.
 4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

 

§4 Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 najbardziej kreatywne Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną nagrodzone w ramach niniejszego Konkursu. Łącznie komisja nagrodzi 3 osoby. Przy wyborze zwycięzców Nagrody Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu zadania Konkursowego.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej zapada jednomyślnie.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook w dniu 24.05.2021. Dodatkowo lista z danymi laureatów zostanie opublikowana w postaci komentarza pod Postem opublikowanym na Facebooku, nie później niż w ciągu 72 godzin od zakończenia Konkursu.
 4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

 

§5 Zasady wydawania nagród w Konkursie

 1. O fakcie wygranej oraz sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, w dniu 24.05.2021. Odbiór nagrody odbędzie się w kwiaciarni Mała Łąka, w Centrum Handlowym Atrium Reduta, po okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Podczas odbioru Nagrody każdy Zwycięzca będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia. Oświadczenie wymaga podania następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP, właściwego urzędu skarbowego. Dodatkowo Zwycięzca w oświadczeniu wyrazi zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odbioru Nagrody.
 2. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzców Konkursu do dnia 30.06.2021 do godz. 21.00 lub w przypadku nie podania danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator może zdecydować o przepadku nagrody. Przepadek nagrody może nastąpić również w sytuacji, gdy okaże się że laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, określonych w § 2 pkt. 1.
 3. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
 4. Podmiotem wydającym Nagrody w Konkursie jest Centrum Handlowe Atrium Reduta w Warszawie.

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać pisemnie na adres pocztowy: Social Room sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-171), przy ul. Wojska Polskiego 8, z dopiskiem “Konkurs: Dzień Matki – Atrium Reduta“, ustnie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem team@socialroom.pl.
 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
 3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 tygodnia od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Social Room sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-171), przy ul. Wojska Polskiego 8. Dane osobowe Laureatów, będą udostępnione Fundatorowi w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będę przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. dla celów związanych z realizacją Konkursu (do celów księgowych, do kontaktowania się z Uczestnikiem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z Regulaminu Konkursu). Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń konkursowych również do celów promocyjnych Fanpage’ów oraz samego Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

§ 8 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
 3. udostępnienie Regulaminu w Serwisie Facebook;
 4. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
 5. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem .
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie Facebook lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 8. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.
 9. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 11. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 13. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na w chmurze Google Drive, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.