pon: 10:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (26.09): niehandlowa en

Regulamin Konkursu „Tyle kulek w Reducie”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się realizacja konkursu „Tyle kulek w Reducie” („Konkurs”) w serwisie społecznościowym Instagram, działającym pod adresem: www.instagram.com („Serwis”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15 , 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 (dalej „Organizator“) działając na zlecenie właściciela Centrum Handlowego Atrium Reduta spółki Atrium Reduta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712363, numer NIP: 5252639282, numer REGON: 363203839 („Fundator”).
 3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Centrum Handlowego Atrium Reduta, zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 148, w Warszawie, którego godziny otwarcia to: pon-sob 10:00-21:00, nd 10:00-20:00 („Centrum Handlowe”).
 4. Konkurs przeprowadzany będzie wyłącznie w dniach od 10.07.2021 do 31.09.2021 roku do godziny 23:59 („Czas Trwania Konkursu”)
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Niniejszy Konkurs ma celu rozpowszechnienie oraz wypromowanie wśród klientów Centrum Handlowego Atrium Reduta, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 w Warszawie kart prezentowych Atrium Reduta, za pomocą których możliwe jest opłacanie zakupów zgodnie z regulaminem kart prezentowych Atrium Reduta. (https://atrium-reduta.pl/karta-prezentowa-2/).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań Serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu. Organizator zwalnia w całości Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 

 

§2 UCZESTNICY KONKURSY, WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki („Uczestnik Konkursu”).
 2. ukończyła 16 lat,
 3. posiada publiczny profil w Serwisie;
 4. posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 5. jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. nie jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, przez Centrum Handlowe lub Organizatora Konkursu. Z Konkursu wyłączone zostają również osoby najbliższe wskazanych osób. Osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, („Osoba Najbliższa”);
 7. nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który zawarł z Centrum Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również jego pracownicy i osoby świadczące dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe;
 8. nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który na terenie Centrum Handlowym posiada punkty handlowe lub usługowe, jak również jego pracownicy i osoby świadczące dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe;
 9. nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, które na terenie Centrum Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe;
 10. nie jest osobą, biorącą bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 11. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 

§3 ZADANIE KONKURSOWE, NAGRODY

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu:
 2. odwiedzić Centrum Handlowe;
 3. zrobić kreatywne zdjęcie witryny z kulkami;
 4. opublikować jako post ww. zdjęcie na własnym profilu w Serwisie opatrzone hasztagiem #tylekulekwreducie
 5. udzielić odpowiedzi na pytanie, ile kulek znajduje się w gablocie na ściance

(„Zadanie konkursowe”).

 1. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko raz, zamieszczając jedno zgłoszenie konkursowe. Wszystkie kolejne zgłoszenia zawierające Zadanie Konkursowe nie będą traktowane jako zgłoszenie w Konkursie. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę tylko odpowiedź umieszczoną najwcześniej.
 2. Odpowiedź udzielona przez Uczestnika nie może naruszać ogólnie przyjętych zasad między innymi: obrażanie osób i marek, brak poszanowania godności osób trzecich czy używanie niecenzuralnych słów.
 3. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna stanowić oryginalną, autorską interpretację Zadania Konkursowego przez Uczestnika. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 4. Zamieszczając Odpowiedź Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz publikując pracę konkursową nie narusza innych praw osób trzecich (w tym utrwalanie i przetwarzanie wizerunku).
 5. 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, którzy w Czasie Trwania Konkursu podadzą wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistej ilości kulek otrzyma nagrodę w postaci karty podarunkowej do wybranych sklepów w Atrium Reduta na kwotę 100 zł („Nagroda”).
 6. Informacja o zwycięzcach opublikowana zostanie 3 dni po zakończeniu Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Centrum Handlowego w Serwisie;
 7. W celu wydania Nagrody, Zwycięzca jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: konkursy.reduta@valkea.com.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.
 9. Wiadomość skierowana do Organizatora musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania Zwycięzcy oraz oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa (Zadanie Konkursowe) nie narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych”.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak umieszczenia powyższej klauzuli w wiadomości skierowanej do Organizatora powoduje utratę uprawnienia Zwycięzcy do nagrody.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie otrzymania maila od Zwycięzcy z niezbędnymi danymi wymaganymi do otrzymania nagrody.
 3. W przypadku niespełnienia warunków z §5 nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to do niego należy decyzja w zakresie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 4. Nagrody będą wydawane w Punkcie Obsługi Konkursu zlokalizowanym w Punkcie Informacji Centrum Handlowego Atrium Reduta do dnia 3.11.2021
 5. Przy odbiorze Nagrody należy okazać dowód tożsamości, w celu potwierdzenia tożsamości i oraz podpisać protokół odbioru nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych lub nieczytelnych danych, uniemożliwiających kontakt telefoniczny.
 7. Nagroda, które z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie zostanie odebrana przez Uczestników, pozostaje w dyspozycji Fundatora.

 

§4REKLAMACJE

 1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Promocją powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja Konkursu „Tyle kulek w Reducie” “, w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 03.11.2021 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

§5 DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na podanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursu, a w szczególności wydania Nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności:
 3. wydania nagrody
 4. obsługi reklamacji
 5. Dane te przechowywane są przez Organizatora tylko przez okres, jaki konieczny jest do dokonania ww. czynności, nie dłuższy niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.
 6. Administratorem danych osobowych jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01- 747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy  w  Warszawie, XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“).
 7. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, ma charakter dobrowolny, jednak ich  niepodanie lub odwołanie  zgody, o której  mowa powyżej,  uniemożliwia  udział w Konkursu, w szczególności wydanie Karty.
 8. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o odwołaniu zgody na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  lub  zaistnieje potrzeba zmiany  lub  poprawienia jego  danych,  może  on  zgłosić  stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: sekretariat@valkea.com lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursu.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu akceptuje Regulamin.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Punkcie Obsługi Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdej chwili trwania Konkursu w szczególności zmiany czasu trwania Konkursu, o której to zmianie Organizator poinformuje zmin. tygodniowym wyprzedzeniem. Prawo to przysługuje jedynie w momencie zmiany regulaminu nie obniżającej korzysci Uczestnika Konkursu.